ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนเอกสารเผยแพร่หน่วยงานใกล้เคียง

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
บทความเอกสารเผยแพร่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตรลงลำรางธรรมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศเรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. อบต.ห้วยยาง ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ปรับบปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแคปซีลเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองคา โดยวิธีคัดเลือก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายชากตาด้วง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมาบกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประมวลพัฒนา 1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายคลองคา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่๒)
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรอบที่สาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรอบที่สาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดสรรและประกาศราคกลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรอบที่สาธารณะ ม.๘ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอตั้งสูง (แชมเปญ์) บ้านห้วยญวน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome