ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ITA]
ปีงบประมาณ 2564

Laughing

ไฟล์แนบ
ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf
ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน.pdf
ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี.pdf
ข้อ 27 สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (1.).pdf
ข้อ 27 บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2).pdf
ข้อ 27 การพัฒนาบุคลากร (3).pdf
ข้อ 27 ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (4).pdf
ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
ข้อ 29(1) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต).pdf
ข้อ 29 (2)แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน).pdf
ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 64.pdf
ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564.pdf
ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ข้อ 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf
ข้อ 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf
ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf
ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..pdf
ข้อ 27 ประมวลจริยธรรม (5).pdf
ข้อ 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome