ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศราคากลาง

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ปีงบประมาณ พ.ศ.2564ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ประกาศราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นภายในอาคารสันทนาการ หมู่ที่ 8
2. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
3. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2
4. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2, 3, 4 และ 7
5. ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 8 (ข้างโรงปลากรอบ) ประจำปี 2563
6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 2
7. ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (คลัง)
8. ประกาศราคากลางโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
9. ประกาศราคากลางจัดซื้อโคมไฟแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบริเวณบ้านนายชะโลม วงศ์ทิม หมู่ที่ 7
10. ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ด้วยระบบ e-bidding)
11. ประกาศราคากลางปรับปรุงถังบรรจุรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บย-5565 ระยอง
12. ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 8 โดยเฉพาะเจาะจง
13. ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 2,3,4 และ 7
14. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต้นโพธิ์ - บ้านนางจุฬา ไหมเพ็ชร เชื่อมซอยบ้านตาเยิ้ม ซอยโฮมมสเตย์สุดสาคร
15. ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 8 (ข้างโรงปลากรอบ)
16. ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง หมู่ที่ 7

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome