ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-6495324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศราคากลาง

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 9/2 หมู่ที่ 4
2. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายัณ วิทยานุกรณ์ หมู่ที่ 4
3. ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริการประชาชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 3 (ซอยธนภรณ์ ช่วง 2) หมู่ที่ 4
6. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
7. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวจุดพักชมวิวแหลมสนสำหรับบริการประชาชน/พิการผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
8. ประกาศราคากลางโครงการหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 7
9. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 1
10. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 6
11. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านนายคมสัน การดี หมูที่ 6
12. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 หมู่ที่ 3
13. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2
14. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานเดินชมธรรมชาติ หมู่ที่ 7 บ้านแสมผู้ (ช่วงลานทุ่งโปรงทองถึงศาลเจ้าพ่อแสมผู้)
15. ประกาศประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกคลองเล็ก หมู่ที่ 1
16. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 11 หมู่บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3
17. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและซอยแหลมสน หมู่ที่ 6
18. ประกาศราคากลางปรับปรุงศาลารัชมังคลาจารย์ หมู่ที่ 4
19. ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำถนนสายวัฒนธรรม(ถนนเทศบาล 7 เลียบแม่น้ำ

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome