ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนรายงานกิจการสภา ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี 2565
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome