ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนรายงานกิจการสภา ประจำปี 2561

- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562
- รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
- รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
- รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี 2561
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
- รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
- รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
- รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
- ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
- ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
- รายงานประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome