ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ข้อมูลสภาพทั่วไป]
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านทางเศรษฐกิจ

          พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดลุ่มแม่น้ำประแสมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประมงเช่น กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มกันในตำบลปากน้ำกระแสหลายอาชีพ เช่น ปลากรอบสามรส กะปิ ชาใบขลู่ และได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณให้บริหารงานกิจการกลุ่มแม่บ้านตำบลปากน้ำ
ประแสเพื่อสรรหาสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส 

 การเกษตรกรรม

                   ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

                   ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสจะเป็นลักษณะครอบครัวเกษตร การเกษตรขนาดเล็ก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสเป็นดินเค็ม ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร

พื้นที่การเกษตร

                   ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,827.33 ไร่ (ยอดในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส) จะเป็นการปลูกไม้ยืนต้น ประเภทมะม่วง ส่วนใหญ่พื้นที่ที่ปลูกมะม่วงจะเป็นหมู่ที่ 4 พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกมะม่วง
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

  คือ มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ และในอนาคตจะพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนใน ท้องถิ่น มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพใหม่ และพัฒนาอาชีพเดิมให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ตาม
  หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 - 20%

                                                    (ข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง)

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดใหญ่


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome