ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ข้อมูลสภาพทั่วไป]
ด้านการเมือง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร คือมีการให้บริการในด้านการใช้สิทธิ์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และมีการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคของประชาชน จำนวน 7 ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการบริหารงานราชการของเทศบาลฯ

          จำนวนผู้มีสิทธิ การใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (19 มิถุนายน 2554)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส

เขตเลือกตั้งที่ 1 

หน่วยเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาแสดงตน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยเลือกตั้งที่ 1

800

572

71.50

หน่วยเลือกตั้งที่ 2

423

314

74.50

หน่วยเลือกตั้งที่ 3

270

210

78.00

หน่วยเลือกตั้งที่ 4

684

467

68.30

รวม

2,177

1,563

72.00

เขตเลือกตั้งที่ 2

หน่วยเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาแสดงตน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยเลือกตั้งที่ 1

481

312

65.00

หน่วยเลือกตั้งที่ 2

525

365

67.00

หน่วยเลือกตั้งที่ 3

326

255

78.22

หน่วยเลือกตั้งที่ 4

425

323

76.00

รวม

1,757

1,255

71.42

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

เขตเลือกตั้งที่ 1

หน่วยเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาแสดงตน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยเลือกตั้งที่ 1

800

572

71.50

หน่วยเลือกตั้งที่ 2

423

314

74.23

หน่วยเลือกตั้งที่ 3

270

210

77.77

หน่วยเลือกตั้งที่ 4

684

467

68.27

รวม

2,177

1,564

71.84

เขตเลือกตั้งที่ 2

หน่วยเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาแสดงตน

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยเลือกตั้งที่ 1

481

312

64.86

หน่วยเลือกตั้งที่ 2

525

365

69.52

หน่วยเลือกตั้งที่ 3

326

255

78.22

หน่วยเลือกตั้งที่ 4

425

323

76.00

รวม

1,757

1,255

71.42

 การเปรียบเทียบผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จำแนกตามประเภทบัตร

ประเภทบัตร

นายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1

สมาชิกสภาฯ เขตที่ 2

บัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

2,639

(93.65%)

1,517

(97.05%)

1,210

(96.41%)

บัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายในช่อง

“ไม่ลงคะแนน”

50

(1.78%)

14

(0.90%)

7

(0.56%)

บัตรเสีย

129

(4.57%)

32

(2.05%)

38

(3.03%)

รวม

2,818

1,563

1,255

 การเปรียบเทียบการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนชาวตำบลปากน้ำประแส

รายละเอียด

การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

การเลือกตั้งครั้งนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

4,155

3,934

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนของบัตรเลือกตั้ง

2,835

2,818

คิดเป็น

68.23 %

71.63 %

เพิ่มขึ้น

3.40 %เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome