ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ข้อมูลสภาพทั่วไป]
ด้านสังคม
 
 ประชากร

  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎร มีประชากรทั้งสิ้น 4,815 คน 1,973 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ 1,046.03

จำแนกตามหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อชุมชน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
1 ตลาดตอนล่าง 474 514 988 296
2 ตลาดตอนบน 562 599 1,161 629
3 ดอนมะกอกล่าง 206 239 445 196
4 นาซา 259 293 552 232
6 แหลมสน 276 287 563 198
7 แสมผู้ 161 174 335 121
8 ตลาดตอนกลาง 386 385 771 301
รวม 2,324 2491 4,815 1,972

หมายเหตุ มีประชากรอยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักงานทะเบียนฯ ชาย 17 คน หญิง 25 คน รวม 42 คน

จำแนกตามระดับอายุ ได้ดังนี้
กลุ่มอายุ (ปี)
ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า 1 ปี
13 17 30
1 - 10
274 262 533
11 - 20
312 324 636
21 - 30
319 344 663
31 - 40
415 381 796
41 - 50
412 426 838
51 - 60
328 347 675
61 - 70
213 273 486
71 - 80
113 155 268
81 - 90
40 71 111
91 - 100
8 6 14
มากกว่า 100 ปี
0 1 1
รวม 2,444 2,607 5,051

(ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำประแส)

 

  กรรมการชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีทั้งสิ้น 7 ชุมชน
เลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม มีกำหนดวาระ 2 ปี
(เริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึง วันหมดวาระ 14 ตุลาคม 2565)


หมู่ที่ 1 (ชุมชนตลาดตอนล่าง)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นายนฤพนธ์ กัลยา ประธานชุมชน
2. นายหรรษา การดี รองประธานชุมชน
3. นางสาวสุทธิวรรณ พุทธิมนตรี เลขานุการชุมชน
4. นางซ่อนกลิ่น ราญรอน เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางชุติกาญจน์ บรรจงกิจ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นางอุตสุมา ปะสิ่งชอบ ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาวชลธิชา เนินหาด ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางวิภารัตน์ แก้วกล้า สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาวพิมพรรณ  สนิทราฎร์ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 2 (ชุมชนตลาดตอนบน)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางรุจิรดา ฟูคณะ ประธานชุมชน

2.

นางสาวภักดี คมสัน รองประธานชุมชน
3. นางสาววนาลัย สมุทรคีรี เลขานุการชุมชน
4. นางรัชเนศ พรพิมานเดชา เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางศิริจิตร ฟูคณะ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายอัศวิน เจริญพร ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาวไพเราะ ชัยชล ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางประทีป คำเสนาะ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางนฤนารถ สุรินทร์ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 3 (ชุมชนดอนมะกอกล่าง)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางวันดี   คำพันธ์ ชุมชนประธาน
2. นางนิภา ทาเอื้อ รองประธานชุมชน
3. นางสาวพูลสุข ศรีกุล เลขานุการชุมชน
4. นางนิตยาพร กองสมัคร เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นายสมพงค์ มาลากรณ์ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นางวารินทร์ สมใจเพ็ง ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสุนิสา มาลากรณ์ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสิการ
8. นางวิมล ตั้งใจช่วยชาติ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาลี่ ไชยมงคล การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 4 (ชุมชนนาซา)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางสาวปิยรัตน์ ถนอมวงษ์ ประธานชุมชน
2. นายอนิรุตต์ พิจารณ์ รองประธานชุมชน
3. นางพิศเพลิน วงศ์ทิม เลขานุการชุมชน
4. นางจันทนา ราญรอน เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางอรวรรณ บุญนิมิตร นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นางอุทัย สุวรรณโชติค ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสุนทรี หมั่นการ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการ
8. นางปิยวรรณ ศรีสวัสดิ์ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางนิตยา วิทยานุกรณ์ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 6 (ชุมชนแหลมสน)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นายเสริมชัย เย็นโภคา ประธานชุมชน
2. นานขจรศักดิ์ ขจร รองประธานชุมชน
3. นายนพรัตน์ การดี เลขานุการชุมชน
4. นางสุนทรี บำเพ็ญทาน เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นายพงศ์พร การดี นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายสมชาย ศรมุก ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาวศรีวรรณ วิลัยวงศ์ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางสาวคนึงสุข เย็นโภคา สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาวสายชล เจริญกัลป์ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 7 (ชุมชนแสมผู้)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย  

1. นางนิสา มีผล ประธานชุมชน
2. นายอุทัย มีผล รองประธานชุมชน
3. นางลำใย แสงจำรัส เลขานุการชุมชน
4. นางกลอยใจ เสนาะสันต์ เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางเรณู อุตส่าห์ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายบุญเรือน สมถวิล ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาววีนา วงษ์ไพศาล ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางสาวมารยาท สถิตย์พงษ์ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาวรุจิรา บุญนิมิตร การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 8 (ชุมชนตลาดตอนกลาง)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นายสาวิตร นะวะมี ประธานชุมชน
2. นางสาวเสาวนีย์ เปียน้อย รองประธานชุมชน
3. นายสุรพัฒน์ เจริญสุข เลขานุการชุมชน
4. นางจงดี พืชพิสุทธิ์ เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นายพัลลภ โมระกรานต์ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายสุรชา  ตันประเสริฐ ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางคนึงนิตย์ แก้วมณี ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางมณฑา เจริญพร สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาวทักษิณา เรืองหิรัญ การศึกษาและสันทนาการ

  ศาสนา

  ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำกระแส ผู้นับถือศาสนาพุทธ วัดในเขตเทศบาลตำบลปาก
น้ำประแส จำนวน 2 วัด ได้แก่ 
  1. วัดตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  2. วัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  และวัดใกล้เคียงแต่อยู่นอกเขตอีก 2 แห่ง คือ วัดดอนมะกอก ตั้งอยู่ที่ หมู่ท่ 3 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และวัดเนินยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

การศึกษา

 สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสมี 3 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
  ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลปากน้ำกระแส
  ตั้งอยู่เลขที่ 999/1 ม.2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 หมายเหตุ ครู กศน.มี 1 ท่าน สอนทุกระดับชั้น

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

กศน.

รวม

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

1

 

1

 

-

 

2

1)    จำนวนโรงเรียน

2)    จำนวนห้องเรียน

2

4

-

6

3)    จำนวนนักเรียน

63

112

-

175

4)    จำนวนครู – อาจารย์

2

4

-

6

ระดับประถมศึกษา

 

-

 

1

 

-

 

1

1)    จำนวนโรงเรียน

2)    จำนวนห้องเรียน

-

14

-

14

3)  จำนวนนักเรียน

-

รอข้อมูล

-

 

4)  จำนวนครู – อาจารย์

-

14

-

14

ระดับมัธยมศึกษา

 

-

 

1

 

-

 

1

1)  จำนวนโรงเรียน

2)  จำนวนห้องเรียน

-

5

2

7

3)  จำนวนนักเรียน

-

101

80

181

4)  จำนวนครู – นักเรียน

-

5

1

6

 

 

 

 

 

 (ข้อมูลจาก : กองการศึกษา , โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม , กศน.ต.ปากน้ำกระแส)

  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจหลัก ๆ ประกอบด้วย

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันภัยฝ่ายเรือน สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ปัจจุบันมีสมาชิก อปพร. ที่สามารถปฏิบัติงานได้ประมาณ 50 คน และมีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. อย่างต่อเนื่องทุกปี 

    
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

  โครงการออกตรวจและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสนับสนุนกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. ร่วมกันเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อดูแล เฝ้าระวังทรัพย์สินของราชการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

    
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile 

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางด้านจราจรมากกว่าช่วงเวลาปกติ

 

Smile Smile Smile 

  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย นักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้รถใช้ถนนที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย สามารถนำส่งผู้ประสบภัยส่งยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว

      
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

  โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตั้งแต่เบื้องต้น และเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นสามารถที่จะเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย เป็นการลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

        
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สืบเนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าๆ ปลูกสร้างอยู่ติดๆ กันเป็นแถว ถนน ตรอกซอกซอยต่างๆ มีความคับแคบ การสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ ได้ง่าย จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่และเส้นทางต่างๆ ในการเข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome