ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนด้านสังคม
 
 ประชากร

  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตามข้อมูลทางทะเบียนราษฎร มีประชากรทั้งสิ้น 5,090 คน 1,888 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เท่ากับ 1,046.03

จำแนกตามหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดังนี้
หมู่ที่
ชื่อชุมชน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
1 ตลาดตอนล่าง 500 510 1010 287
2 ตลาดตอนบน 617 681 1,298 609
3 ดอนมะกอกล่าง 225 249 474 190
4 นาซา 269 308 577 212
6 แหลมสน 273 286 559 196
7 แสมผู้ 167 184 351 100
8 ตลาดตอนกลาง 421 409 821 294
รวม 2,463 2,627 5,090 1,888

หมายเหตุ มีประชากรอยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักงานทะเบียนฯ ชาย 17 คน หญิง 25 คน รวม 42 คน

จำแนกตามระดับอายุ ได้ดังนี้
กลุ่มอายุ (ปี)
ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า 1 ปี
13 17 30
1 - 10
274 262 533
11 - 20
312 324 636
21 - 30
319 344 663
31 - 40
415 381 796
41 - 50
412 426 838
51 - 60
328 347 675
61 - 70
213 273 486
71 - 80
113 155 268
81 - 90
40 71 111
91 - 100
8 6 14
มากกว่า 100 ปี
0 1 1
รวม 2,444 2,607 5,051

(ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำประแส)

 

  กรรมการชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีทั้งสิ้น 7 ชุมชน
เลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม มีกำหนดวาระ 2 ปี
(เริ่มตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2561 จนถึง วันหมดวาระ 16 สิหาคม 2563)


หมู่ที่ 1 (ชุมชนตลาดตอนล่าง)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางวิภารัตน์ แก้วกล้า ประธานชุมชน
2. นางอุตสุมา ปะสิ่งชอบ รองประธานชุมชน
3. นางสาวชลธิชา เนินหาด เลขานุการชุมชน
4. นางสาวชุติกาญจน์ บรรจงกิจ เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางสาวสุรัตน์ ใช้อู๋ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายนฤพนธ์ กัลยา ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางซ่อนกลิ่น ราญรอน ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางสาวจันทนา แก่นโกมล สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาวจิราภรณ์ ต่วนเครือ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 2 (ชุมชนตลาดตอนบน)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นายสาธิต เทพพิทักษ์ ประธานชุมชน

2.

นางศรีวรรณ รำพึงกิจ รองประธานชุมชน
3. นางสาววนาลัย สมุทรคีรี เลขานุการชุมชน
4. นางสาวภักดี คมสัน เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางสาวคำตัน โพวิชัย นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายอัศวิน เจริญพร ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาวไพเราะ ชัยชล ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางประทีป คำเสนาะ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางนฤนารถ สุรินทร์ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 3 (ชุมชนดอนมะกอกล่าง)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางวันดี   คำพันธ์ ชุมชนประธาน
2. นางนิภา ทาเอื้อ รองประธานชุมชน
3. นางสาวพูลสุข ศรีกุล เลขานุการชุมชน
4. นายวิชิต ช่างทอง เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นายสุรศักดิ์ มาลากรณ์ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นางวลัยพร เจริญสุข ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาวรันติกาญ หาญชำนิ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสิการ
8. นางวิมล ตั้งใจช่วยชาติ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางสาลี่ ไชยมงคล การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 4 (ชุมชนนาซา)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางเสมอ เผื่อแผ่ ประธานชุมชน
2. นางอรวรรณ บุญนิมิตร รองประธานชุมชน
3. นางสาวปิยะรัตน์ ถนอมวงษ์ เลขานุการชุมชน
4. นางสุรีย์ ปรีชา เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางอัมพร จารมัย นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นางอุทัย สุวรรณโชติค ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางพิศเพลิน วงศ์ทิม ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการ
8. นายอนิรุตต์ พิจารณ์ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางปิยวรรณ ธิมาทาน การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 6 (ชุมชนแหลมสน)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นางพจนา รุ่งเจริญ ประธานชุมชน
2. นางวาศ์ ยิ้มอยู่ รองประธานชุมชน
3. นางวัลลา ประดับเพ็ชร เลขานุการชุมชน
4. นางอำนวย การดี เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางวันดี การดี นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายสายหยุด หงษ์ทอง ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางราณี วิลัยวงศ์ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางสมส่วน ยิ้มอยู่ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางลัดดา วิกางกูร การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 7 (ชุมชนแสมผู้)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย  

1. นางสุนทร เคารพ ประธานชุมชน
2. นางกาญจนา บูรณชาติ รองประธานชุมชน
3. นางกลอยใจ เสนาะสันต์ เลขานุการชุมชน
4. นางลูกน้ำ วิมุติ เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นางวีณา วงศ์ไพศาล นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายบรรจง สุวรรณโชติ ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางยุพา พูนสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางอำพร อภิญ สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางเรณู อุตสาห์ การศึกษาและสันทนาการ

หมู่ที่ 8 (ชุมชนตลาดตอนกลาง)  คณะกรรมการขุมชน ประกอบด้วย

1. นายสาวิตร นะวะมี ประธานชุมชน
2. นางจงดี พืชพิสุทธิ์ รองประธานชุมชน
3. นายสุรพัฒน์ เจริญสุข เลขานุการชุมชน
4. นางสาวสิริพร รักกสิกิจ เหรัญญิกและฝ่ายคลัง
5. นายพัลลภ โมระกรานต์ นายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
6. นายสุรชา  ตันประเสริฐ ปฏิคมและฝ่ายป้องกันฯ
7. นางสาวเสาวนีย์ เปียน้อย ประชาสัมพันธ์และฝ่ายสวัสดิการฯ
8. นางสาวกันทิมา จิตรสวัสดิ์รักษา สาธารณสุขและฝ่ายพัฒนา
9. นางมณฑา เจริญพร การศึกษาและสันทนาการ

  ศาสนา

  ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำกระแส ผู้นับถือศาสนาพุทธ วัดในเขตเทศบาลตำบลปาก
น้ำประแส จำนวน 2 วัด ได้แก่ 
  1. วัดตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  2. วัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  และวัดใกล้เคียงแต่อยู่นอกเขตอีก 2 แห่ง คือ วัดดอนมะกอก ตั้งอยู่ที่ หมู่ท่ 3 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และวัดเนินยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

การศึกษา

 สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสมี 3 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
  ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลปากน้ำกระแส
  ตั้งอยู่เลขที่ 999/1 ม.2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 หมายเหตุ ครู กศน.มี 1 ท่าน สอนทุกระดับชั้น

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

กศน.

รวม

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

1

 

1

 

-

 

2

1)    จำนวนโรงเรียน

2)    จำนวนห้องเรียน

2

4

-

6

3)    จำนวนนักเรียน

63

112

-

175

4)    จำนวนครู – อาจารย์

2

4

-

6

ระดับประถมศึกษา

 

-

 

1

 

-

 

1

1)    จำนวนโรงเรียน

2)    จำนวนห้องเรียน

-

14

-

14

3)  จำนวนนักเรียน

-

รอข้อมูล

-

 

4)  จำนวนครู – อาจารย์

-

14

-

14

ระดับมัธยมศึกษา

 

-

 

1

 

-

 

1

1)  จำนวนโรงเรียน

2)  จำนวนห้องเรียน

-

5

2

7

3)  จำนวนนักเรียน

-

101

80

181

4)  จำนวนครู – นักเรียน

-

5

1

6

 

 

 

 

 

 (ข้อมูลจาก : กองการศึกษา , โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม , กศน.ต.ปากน้ำกระแส)

  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจหลัก ๆ ประกอบด้วย

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันภัยฝ่ายเรือน สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ปัจจุบันมีสมาชิก อปพร. ที่สามารถปฏิบัติงานได้ประมาณ 50 คน และมีการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. อย่างต่อเนื่องทุกปี 

    
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

  โครงการออกตรวจและเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสนับสนุนกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. ร่วมกันเฝ้าระวังดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อดูแล เฝ้าระวังทรัพย์สินของราชการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

    
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile 

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางด้านจราจรมากกว่าช่วงเวลาปกติ

   
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile 

  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย นักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้รถใช้ถนนที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย สามารถนำส่งผู้ประสบภัยส่งยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว

      
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

  โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนภายในชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตั้งแต่เบื้องต้น และเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นสามารถที่จะเข้าระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย เป็นการลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

        
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สืบเนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าๆ ปลูกสร้างอยู่ติดๆ กันเป็นแถว ถนน ตรอกซอกซอยต่างๆ มีความคับแคบ การสัญจรไปมาของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ ได้ง่าย จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นที่และเส้นทางต่างๆ ในการเข้าปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome