ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ข้อมูลสภาพทั่วไป]
ด้านคมนาคม

เส้นทางคมนาคม

                   การคมนาคมในตำบลปากน้ำกระแส เส้นทางที่เข้าสู่ตำบลปากน้ำกระแส มี 2 ประเภท คือ ทางน้ำ และ
ทางบก รายละเอียดดังนี้
   ทางน้ำ ตำบลปากน้ำกระแส เป็นตำบลที่เชื่อมติดกับหลายตำบล เส้นทางคมนาคมทางน้ำจะเริ่มต้นจาก ตำบลทางเกวียน ตำบลทุ่งควายกิน จนถึงตำบลปากน้ำกระแส ใช้แม่น้ำ ประแสเป็นเส้นทางสัญจร
  ทางบก  ตำบลปากน้ำกระแส มีเส้นทางคมนาคมทางบกในปัจจุบันด้วยการหลายเส้นทาง แยกได้ดังนี้
  เส้นทางแรก เริ่มต้นตั้งเมืองแกลง ตำบลทางเกวียน ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ประมาณ 10 กิโลเมตร แยกเข้าถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3162) ประมาณ 8 กิโลเมตรถึงตำบลปากน้ำกระแส
   เส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจากตำบลทางเกวียน (ชุมชนเมืองแกลง) ใช้เส้นทางถนนทะเลน้อย แยกซ้ายสู่ถนนท่ากะพัก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แยกขวาเข้าสู่ ตำบลทุ่งควาย
  กิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประมาณ 1 กิโลเมตร เข้าสู่ตำบลปากน้ำ กระแส หมู่ที่ 5 (เนินยาง)
  เส้นทางที่ 3 เริ่มต้นจากตำบลทุ่งควายกิน ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าอุทยานเขาชะเมา ประมาณ 2-3 กิโลเมตร เข้าสู่ตำบลปากน้ำกระแส หมู่ที่ 5 (เนินยาง)

  แม่น้ำ/คลอง
  แม่น้ำ ลำคลองที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ แม่น้ำสายหลัก คือ "แม่น้ำประแส" ยาวประมาณ 3,000 เมตร กว้างประมาณ 300 เมตร เป็นเส้นทางสัญจรของเรือขนส่งสินค้า ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และเรือโดยสาร นอกจากนี้ยังมีคลองเล็กที่เชื่อมติดกับแม่น้ำประแส จำนวน 2 คลอง ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนารายได้ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ คือ "คลองแสมผู้" และ "คลองหนองโพรง

   การจัดการขนส่งมวลชน
  เทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็ก ด้านการจราจรทางบกจัดทำได้ยาก แต่จะเป็นลักษณะการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้บริการแก่ประชาชน คือ รถจักรยานยนต์โดยสารสามล้อ บริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ในระยะทางใกล้ ๆ และรถยนต์โดยสารประจำทางไว้บริการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยังตัวเมืองจังหวัดระยอง โดยจะมีสถานที่เป็นจุด ๆ ในการรับส่งผู้โดยสาร และการจราจรทางน้ำจะเป็นลักษณะเรือรับจ้างขนาดเล็กไว้บริการให้ประชาชน สำหรับการข้ามฝาก

ถนน สะพาน รายละเอียดเส้นทางการคมนาคมและการจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

ประเภท ถนน ลักษณะ
ถนนแอสฟัลท์ ซอยเทศบาล 10 (หน้าวิก)
ถนนเทศบาล 3
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 650 เมตร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 (นาซา - ก้นกรอก)
ซอยเทศบาล 2 (โรงสีเก่า)
ซอยเทศบาล 3 (ธนาภรณ์)
ซอยเทศบาล 4 (ซีฟาร์ม)
ซอยเทศบาล 6 (ตรอกขี้หมู)
ซอยเทศบาล 7 (แสนสุข)
ซอยเทศบาล 8 (แสนสบาย)
ซอยเทศบาล 9 (ศาลเจ้าพ่อต้นไทร)
ซอยเทศบาล 11 (คานเรือ)
ถนนเทศบาล 1 (สะพานปลา)
ถนนเทศบาล 2 (โรงพัก)
ถนนเทศบาล 2 (หลังสถานีอนามัย)
ถนนเทศบาล 4 (ตะเคียนงาม)
ถนนเทศบาล 5 (หลังวิก - ต้นไทร)
ถนนเทศบาล 5 (หลังวิก - ต้นไทร)
ถนนเทศบาล 5 (แสมผู้)
ถนนเทศบาล 6 (โรงเรียนจีน - คิวรถ)
ถนนเทศบาล 7 (เลียบแม่น้ำ)
ถนนเทศบาล 9 (เรือหลวงประแส)
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
กว้าง 2.50-3.00 เมตร ยาว 270 เมตร
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 230 เมตร
กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 250 เมตร
กว้าง 3.00-3.50 เมตร ยาว 400 เมตร
กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 250 เมตร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
กว้าง 3.00-3.50 เมตร ยาว 350 เมตร
กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 400 เมตร
กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 800 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร
กว้าง 3.00-3.50 เมตร ยาว 900 เมตร
ถนนลูกรัง ซอยซีฟาร์ม
ซอยตรงข้าม สนง.ไปรษณีย์
ซอยบ้านประธานชุมชน ม.7
ถนนสายข้างบ้านดาบนิคมฯ
ถนนสายโรงงานไฟเบอร์
ถนนสายแสมผู้
ถนนสายบ้านนายเฟื่อง
ถนนสายบ้านนางกาญจนาฯ
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 550 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
กว้าง 12.00 เมตร ยาว 600 เมตร
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 300 เมตร
กว้าง 4.00เมตร ยาว 250 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร
กว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 450 เมตร
กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 300 เมตร
สะพาน สะพานนาซา
สะพานหนองโพรง
กว้างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร
กว้างประมาณ 7 เมตรยาวประมาณ 50 เมตร

(ข้อมูลจาก : กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแ


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome