ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสาร

สาธารณูปโภคและการสื่อสาร

 การประปา

1. ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในตำบลปากน้ำกระแสจำนวน 1,689 ครัวเรือน
2. หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส คือ สำนักงานประปาปากน้ำประแสร์
3. น้ำประปาที่สำนักงานประปาปากน้ำประแสร์ผลิตได้ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
4. น้ำประปาที่ต้องการใช้ จำนวน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
5. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรอง "อ่างเก็บน้ำเขาจุก"

 (ข้อมูลจาก : สำนักงานการประปาปากน้ำประแส)

 การไฟฟ้า

1. ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในตำบลปากน้ำกระแสทั้งสิ้นจำนวน  4,066 ครัวเรือน
2. ครอบครัวที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน   -   ครัวเรือน
3. พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็น 100% ของพื้นที่ทั้งหมด
4. ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสมีให้บริการแก่ประชาชน จำนวน  36 จุด (มิเตอร์ใหญ่)
  ครอบคลุมถนน 10 สายหลัก
5. ถนนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน  29  สาย 

                             (ข้อมูลจาก : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง)

 การสื่อสาร

1.จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในตำบลปากน้ำกระแสมีให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 445 เลขหมาย แยกเป็น
  - บ้านพัก                 410    เลขหมาย
  - ธุรกิจ                    13    เลขหมาย
  - หน่วยงานราชการ       22    เลขหมาย
  - รัฐวิสาหกิจ               -      เลขหมาย
2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตตำบลปากน้ำกระแสมี 41 เลขหมาย แยกเป็น
  - โทรศัพท์ TOT           จำนวน  6    ตู้
3. จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตตำบลปากน้ำกระแสมี  1    ชุมสาย แต่เป็นลักษณะชุมสายสัญญาณ ไม่มีการให้บริการด้านการชำระค่าใช้จ่าย และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุด จำนวน 600 เลขหมาย

(ข้อมูลจาก : บริษัท ทีโอที จำกัด)

 4. การไปรษณีย์โทรเลข ตำบลปากน้ำประแสมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ ให้บริการเกี่ยวกับการไปรษณีย์ โทรเลข
  - อัตราการใช้บริการของประชาชนประมาณ 90 - 120 รายต่อวัน ยกเว้นในช่วงมีการจัดรายการ
  - อัตราการให้บริการของประชาชนจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 10 -15 %
  - อัตราการใช้บริการเฉลี่ยประมาณ 2,500 - 3,000 รายต่อเดือน
  - มีตู้ไปรษณีย์ให้บริการ จำนวน 3 จุด
5. สื่อมวลชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลปากน้ำประแสมีศูนย์บริการข้อมูลต่าง ๆ ตามชุมชนจำนวน ชุมชนละ 1 จุด เพื่อบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไว้บริการแก่ประชาชน

(ข้อมูลจาก : . การไปรษณีย์โทรเลขตำบลปากน้ำประแส)

 6. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล ตำบลปากน้ำประแส
7. หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่
  7.1 สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำประแสร์
  7.2 ศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
  7.3 ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลปากน้ำประแสเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome