ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ข้อมูลสภาพทั่วไป]
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ำ

          แม่น้ำ  จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่ "แม่น้ำประแส"
  คลอง  จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่ 1) คลองแสมผู้ 2) คลองหนองโพรง

การระบายน้ำ

          พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
  ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 5-10 วัน ประมาณช่วงฤดูฝน

น้ำเสีย

          เทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีการบำบัดน้ำเสียไว้บริการสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งปริมาณน้ำเสียในแต่ละวันจะมีจำนวนมาก เพราะเทศบาลตำบลปากน้ำประแสเป็นชุมชนแออัดมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงแม่น้ำฯ ซึ่งเทศบาลกำลังดำเนินการแก้ไข โดยการจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำทุกสัปดาห์

แม่น้ำประแสร์

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสร์ ประจำเดือนมกราคม 2555

ดัชนีที่ทำการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

มาตรฐาน

  1. ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)

8.12

5.5 – 9.0

2. ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO)

5.06

4.0

  3. ค่าอุณหภูมิ (Temperature)

27.4

33.0

  (ข้อมูลจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากน้ำประแส)

ขยะ

          - ปริมาณขยะ 3 – 4 ตัน ต่อวัน
  - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยกเป็น
  1) รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2550
  หมายเลขทะเบียน 82-2005 งบประมาณ 1,967,000 บาท
  2) รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 1 ตัน ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2557
  หมายเลขทะเบียน 82-9748 งบประมาณ 715,000 บาท
  - ปริมาณที่เก็บขนได้ จำนวน 3 – 4 ตันต่อวัน
  - กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ คัดแยกขยะอินทรีย์ ,ถุงพลาสติก ,โฟม เป็นบางส่วน
  - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะ ได้เช่าที่ทิ้งขยะขอเทศบาลตำบลเมืองแกลง เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งขยะในเขตพื้นที่
  (ข้อมูลจาก : กองคลัง /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากน้ำประแส)
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome