ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[ข่าวประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแผนในการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ดังนั้น เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)ของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ไปตาม...วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้ผู้บริหารได้พบประชาชนและรับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส (ชั้น 2) และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำนักปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำประแสเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome