ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 3 (ซอยธนาภรณ์ ช่วง 2) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. ประกาศประมูลร้านค้าให้เช่าร้านค้าชุมชน และพื้นที่อาคารชั่วคราวบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1
3. ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 1
4. ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวจุดพักชมวิวแหลมสนสำหรับบริการประชาชน/คนพิการ/ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6
5. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 7 ด้วยระบบ e-bidding)
6. ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 9/2 หมู่ที่ 1
7. ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายัณ วิทยานุกรณ์ หมู่ที่ 4
8. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 6
10. ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส.
11. ประกาศก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 หมู่ 3
12. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (e-bidding)
13. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนบ้านนายคมสัน การดี หมู่ที่ 6 (e-bidding)
14. ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 2 ซอยโรงสีเก่า หมู่ที่ 4
15. ประกาศจัดซื้อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา่ลตำบลปากน้ำประแส
16. ประกาศโครงการก่อสร้างขุดลอคลองเล็ก หมู่ที่ 1
17. ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 เชื่อมซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 3

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome