ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา

คลิกเลือกหมวดหมู่ย่อยด้านล่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 12 (ตะกาด) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. ประกาศโครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็กซอยคานเรือใหญ่ หมู่ที่ 3 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
3. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมพื้นที่สันทนาการ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. ประกาศโครงการซ่อมแซมสะพานเดินชมธรรมป่าชายเลน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
5. ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเทศบาล 9 (เรือหลวงประแส) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7. ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยกถนนเทศบาล 7 เชื่อมถนนทางเดินขึ้นสะพานประแสสิน หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
8. ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่างทอง (ซอยแยกจากถนนเทศบาล 9) หมู่ที่ 1 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
9. ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
10. ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปี 2562
11. การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปี 2562
12. ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ (ถนนเทศบาล 6 และถนนเทศบาล 7) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13. ประกาศประกวดราคาโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำบริเวณหัวเรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14. ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัชวาล (ซอยแยกจากเทศบาล 9) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15. ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
16. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟแสงสว่างหลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 36 วัตถ์ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17. ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดแหลมสน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18. ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำบริการประชาชน คนพิการ และผู้สูงอายุสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
19. ประกาศโครงการก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
20. ประกาศโครงการพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์เรือหลวงประแส หมู่ที่ 1 (ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณร้านค้าชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome