ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[เกี่ยวกับเทศบาล]
นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและป้องกันสาธารณภัย

 

1.1

มีการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลให้

   

เชื่อมโยงและครอบคลุมถนนทุกสายเพื่อป้องกันน้ำท่วมและลดอุบัติเหตุ

   

ในการสัญจร

 

1.2

มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงแหล่งชุมชน

   

จุดเสี่ยงบนท้องถนน และจุดเสี่ยงมั่วสุมยาเสพติดและอาชญากรรม

2. ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

2.1

มีการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้งทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่แรกเกิดจน

   

กระทั่งชราภาพ

 

2.2

มีการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้มี

   

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

2.3

มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

   

สุขภาพ

 

2.4

จะจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็วรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังสถานบริการ

   

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

2.5

มีการสนับสนุน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการป้องกัน

   

และควบคุมโรคทุกชนิด ดังนี้

 

2.6

มีการสร้างให้ประแสเป็นเมืองสะอาดโดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มชุมชน

   

องค์กร ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังส่งเสริมสร้างจิตสำนึก

   

ลดละเลิกไม่ทิ้ง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

2.7

มีการส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ

 

2.8

มีการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่าชายเลนและปลูกต้นไม้ ใน

   

ที่สาธารณะ

 

2.9

มีการส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3.ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน

 

3.1

มีการส่งเสริมการร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้หลากหลาย

   

เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน

 

3.2

มีการจัดกิจกรรมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ผ่าน

   

สื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารของเทศบาล ทางเว็ปไซต์  ทางเฟสบุ้ค

   

และมีการจัดทำโครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส 

   

จัดงานถนนคนเดินโดยมีการแสดงอาหารพื้นบ้านสินค้าชุมชนมาจำหน่าย

   

ให้กับนักท่องเที่ยว และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักงาน

   

ถนนคนเดิน และท่องเที่ยวของตำบลปากน้ำประแส มากยิ่งขึ้นโดยผ่าน

   

สื่อต่าง ๆ เช่นการแถลงข่าว การติดป้าย การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

   

พร้อมจัดทำแผ่นพับกิจกรรมการท่องเที่ยว

 

3.3

มีการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีความหลากหลายและทั่วถึง

   

ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ

 

3.4

มีการส่งเสริมให้ชุมชนและกลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นผู้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ

 

3.5

มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนตามความต้องการของชุมชน

 

3.6

มีการจัดตั้งตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน

4.ด้านสังคมและชุมชนปลอดยาเสพติด

 

4.1

จะส่งเสริมให้ชุมชนเป็นครอบครัวพระมหาชนกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

4.2

มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

4.3

มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนและองค์กรต่าง ๆ

 

4.4

มีการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด 

 

4.5

มีการส่งเสริมป้องต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกรูปแบบ โดย

   

บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด

5. ด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

5.1

มีการส่งเสริมและยกระดับประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำสู่ระดับจังหวัดและภูมิภาค

 

5.2

มีการสนับสนุนอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นทุก

   

ประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป อย่างแพร่หลาย ดังนี้

 

5.3

มีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือปราชญ์

   

ชาวบ้านให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเช่นการสนับสนุนกลุ่มชา

   

ใบขลู่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีแต่ดั้งเดิม พัฒนาศักยภาพกลุ่มโดย

   

เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

5.4

มีการส่งเสริมอนุรักษ์สถาปัตย์กรรมบ้าน สิ่งของ และสถานที่โบราณ

   

อันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม

๖. ด้านสถาบันการเมืองการปกครองการศึกษาและการเรียนรู้ชุมชน

 

6.1

ส่งเสริมกิจกรรมรัก หวงแหน เทิดทูนและปกป้อง สถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 

 

6.2

มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตามสิทธิเสรีภาพแห่งรัฐธรรมนูญและราชอาณาจักรไทย

 

6.3

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่ก่อน

   

วัยเรียนในวัยเรียน และหลังวัยเรียน ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

6.4

 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่

๗. ด้านการบริหารจัดการและบริการสาธารณะ

   

7.1 มีการส่งเสริมการบริหารงานในระบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

   

สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม เป็นพื้นฐานในการบริหาร 

   

7.2 มีการปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะให้สะดวกรวดเร็วและสร้าง

   

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

   

7.3 มีการพัฒนาปรับปรุงและจัดหาทรัพยากรในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

   

เพิ่มความรู้ทักษะ ให้พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะอย่างเต็มที่และทันสมัยอยู่เสมอ

   

7.4 มีการปรับปรุงพัฒนาช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

   

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานและการบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome