ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนพันธกิจ (Mission)

Laughing พันธกิจ (MISSION) ของการพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส Laughing

1. ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมและจัดระบบการป้องกันสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ 
  การขยายตัวของเมืองประแสในอนาคต
 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในชุมชน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
  ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
 
3. เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพตามศักยภาพชุมชน
  ปากน้ำประแส
 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนปากน้ำประแสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกระดับ
  และส่งเสริมให้ชุมชนปากน้ำประแสเป็นชุมชนปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด
 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พร้อมยกระดับประเพณีท้องถิ่น  และพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนปากน้ำ  ประแสให้อยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นจิตสำนึกในสถาบันสำคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้สิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาของประชาชนปากน้ำประแสให้ครอบคลุมทุกระดับ
 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนประทับใจ


เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome