ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[เกี่ยวกับเทศบาล]
ประวัติและตราสัญญาลักษณ์

ข้อมูลทั่วไป

          เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทสามัญ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 (จัดตั้งสุขาภิบาล ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2523 หน้า 616-617)

  คำขวัญประจำเทศบาล

  ดวงตราและสัญลักษณ์ของเทศบาลฯ

                 ข้อความด้านในเปลี่ยนแปลงจากเดิมว่า "สุขาภิบาลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง" ที่คณะกรรมการสุขาภิบาลได้ประชุมลงมติกันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2523 เป็น "เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง" สัญลักษณ์ คือ เรือประมงกำลังแล่นมุ่งหน้าออกปากแม่น้ำประแส โดยมีเจดีย์วัดแหลมสน หมู่ที่ 6 (เดิมเป็นหมู่ที่ 1) อยู่ทางฝั่งขวา และบ้านเรือชาวประมงอยู่ทางฝั่งซ้าย แสดงให้เห็นถึงอาชีพและศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่ในท้องที่"

แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

  ด้านเหนือ     ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนปากน้ำประแสฟากตะวันตก ตรงที่บรรจบกับคลองนาซาฝั่งใต้เป็น เส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นตั้งฉากกับถนนปากน้ำประแส ระยะ ๕๐๐ เมตร ถึง
  หลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับถนนปากน้ำประแสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่ง
  ตั้งอยู่ปากคลองลัดฝั่งเหนือ

ด้านใต้          จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ข้ามคลองปากน้ำประแส ถึงหลักเขต ที่ ๔
  ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองด้านแหลมสน ฝั่งใต้ จากหลักเขตที่ ๒ เลียบคลองด้านแหลมสน ฝั่งใต้ตะวันตก
  เฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมปากคลองด้านแหลมสน ฝั่งใต้ จากหลักเขตที่ ๕ เป็นส้นตรงไป
  ทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชายสูง ฝั่งเหนือ

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองชายสูง ฝั่งเหนือ และเลียบคลองปากน้ำประแส ฝั่งตะวันตก ไป  
  ทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองปากน้ำประแส ฝั่งใต้ จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรง
  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนดอนมะกอกล่าง – ปากน้ำประแส
  ฟากใต้ จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนาซาฝั่ง
  ตะวันออก จากหลักเขตที่ ๙ เลียบริมคลองนาซา ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจน
  บรรจบหลักเขตที่ ๑ 

 ลักษณะที่ตั้ง – อาณาเขตติดต่อ 

                   เทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีเนื้อที่ 3,037.50 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 4.866 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแกลง ประมาณเส้นรุ้งเหนือที่ 12 องศา 40 ลิปดา และเส้นแวงตะวันออกที่ 101 องศา 46 ลิปดา และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแกลง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 63 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 200 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

                                      ทิศเหนือ         ติดต่อกับเขต ตำบลคลองปูน

                                      ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตำบลพังราด

                                      ทิศใต้         ติดต่อกับเขต แม่น้ำปากน้ำประแสเชื่อมติดกับอ่าวไทย

                                      ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ตำบลเนินฆ้อ

 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ชุมชน

  หมู่ที่  1      ชุมชนตลาดตอนล่าง
  หมู่ที่  2          ชุมชนตลาดตอนบน
  หมู่ที่  3          ชุมชนดอนมะกอกล่าง *
  หมู่ที่  4          ชุมชนนาซา *
  หมู่ที่  6          ชุมชนแหลมสน
  หมู่ที่  7          ชุมชนแสมผู้
  หมู่ที่  8          ชุมชนตลาดตอนกลาง

          หมายเหตุ  * หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน 

แผนที่แสดงอาณาเขต

 

  ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ
- ที่อยู่อาศัย 338.75 11.15
- พาณิชยกรรม 62.50 2.05
- อุตสาหกรรม 10 0.32
- ชนบทและเกษตรกรรม 1,536.50 50.70
- สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 2.50 0.09
- สถาบันการศึกษา 13 0.42
- สถาบันศาสนา 8.75 0.3
- สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ถนน ซอย แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง 1,062.50 34.97
รวม 3,037.50 100.00
คิดเป็น   4.86 100.00

 ( ข้อมูลจาก : กองช่าง)เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome