ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปี 2563
ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝัง ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง รักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ร่วมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการสร้างทีมงานเพื่อความสำเร็จ รวมถึงการ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน มีการจัดการแข่งขันกีฬาสากล จำนวน 2 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 2 ประเภท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สวนสุขภาพกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome