ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  ประจำปี 2563
ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสให้เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษี โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  และการฝึกสำรวจข้อมูลภาคสนามในการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลพร้อมทั้งการฝึกบันทึกข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลฯ โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้


กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome