ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2562
งานธุรการ สำนักปลัด จัดทำโครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ของประชาชนพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งยึดหลักการดำเนินการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อในระดับองค์กรและชุมชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้
กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome