ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ประกันการทุจริต
งานบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ป้องกันการทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไปเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการนำนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่สำคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดทำโครงการสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ป้องกันการทุจริตนี้ ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิธภัณฑ์ต้านโกง: Anti  Corruption  Museum) กรุงเทพมหานคร โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้
กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome