ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2562
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  สำนักปลัดเทศบาล  จัดทำโครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงานอย่างมีคุณภาพ อาศัยความเพียรโดยใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ตามแนวทาง “พระมหาชนก” และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมอบรมฟังธรรม  นั่งสมาธิ และฝึกจิตปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ชั้น 2 โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้


กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome