ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปี 2562 โดยเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงาน  การมีส่วนร่วม  การปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรให้เรียนรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ  อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มีความถูกต้อง  โปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้  ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด  และยังสอดคล้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตามระเบียบกฎหมาย  เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างของเทศบาล  เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน  การสร้างทีมงานการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง  ผู้นำชุมขน  ผู้นำหมู่บ้าน  ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานและการบูรณาการร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เมื่อวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้

กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome