ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-6495324


เกี่ยวกับเทศบาล
การประชุมประชาคมประจำเดือน
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดยมีวัตถุประสงค์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร  ด้านการบริหารจัดการ  การบริการสาธารณะ  ระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  วิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข  จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดอบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลฯ และนำคณะไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้


กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome