ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-6495324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมถึงการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับวัย การให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการดูแลตนเองที่จำเป็น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome