ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-6495324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ด้วย เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ร่วมกับสำนักทรัพย์สินทางปัญหาและบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนำทรัพยากร  ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนที่มีอยู่  ให้เข้ากับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่  อันจะส่งผลต่อการสร้างคุณภาพและยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์  และยังเป็นของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนในตำบล เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำประแส


กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome