ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

กิจกรรมทั้งหมด 31 กิจกรรม
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปี 2563
2. โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชุมชนลุ่มน้ำประแส
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ  ประจำปี 2563
4. โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา  ประจำปีงบประมาณ 2563
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ประจำปี 2563
7. โครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2562
8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ประกันการทุจริต
9. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2562
10. โครงการจัดการท่องเที่ยวและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562
11. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่ควรรู้ ประจำปี 2562
12. โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย ประจำปี 2562
13. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2562
14. โครงการรำลึกวันก่อตั้งเทศบาล 24 เมษายน 2476  (ปี 2562)
15. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ ประจำปี 2562
16. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
17. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2561
18. โครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2561
19. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปี 2561
20. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
21. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ กินอยู่อย่างพอเพียง ประจำปี 2561
22. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2561
23. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่ควรรู้ ประจำปี 2561
24. โครงการรักษ์โรงเรียน รักษ์โลก ด้วยวิถีพอเพียง
25. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
หน้าที่ [1] 2
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome