ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
งานบริการ
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

กิจกรรมทั้งหมด 25 กิจกรรม
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. โครงการรักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน
3. โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี”
4. โครงการประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานฯ
5. โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2560
6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
7. โครงการแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8. โครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2560
9. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2560
10. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2560
11. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
12. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
13. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่ควรรู้ ประจำปี 2560
14. การรับชำระภาษี ประจำปี 2560
15. โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2560
16. จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
17. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่ควรรู้  ประจำปี 2558
18. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2559
19. โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2558
20. โครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21. โครงการเดินตามรายพระมหาชนก ประจำปี 2558
22. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558
23. โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2558
24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ประจำปี 2559
25. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว 2558
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome