ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

กิจกรรมทั้งหมด 56 กิจกรรม
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม
1. การลงเยี่ยมบ้านผู้พิการ
2. โครงการการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองประแส
3. การออกบูทประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
5. โครงการมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
7. โครงการถนนสายวัฒนธรรม “ประแส  สร้างสุข”
8. โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
9. การฝึกอบรมการนวดฝ่าเท้าแผนไทย
10. โครงการพัฒนาเพลงพื้นบ้านสู่ศิลปะการแสดงเยาวชน
11. โครงการสร้างสมดุลชีวิตด้วยดนตรีบำบัด ปี 2562
12. โครงการฝึกอบรมการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน
13. โครงการฝึกทักษะอาชีพตามรอยพ่อ พอเพียงอย่างยั่งยืน
14. โครงการฝึกอบรมอาชีพตามวิถีชุมชนลุ่มน้ำประแส
15. โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
16. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน
17. โครงการสานรักสานสัมพันธ์สร้างสายใยสู่ครอบครัว
18. โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกีฬาครอบครัว ประจำปี 2562
19. โครงการอุ่นไอรัก แม่ลูกผูกพัน
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
21. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลปากน้ำประแส
22. โครงการอบรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
23. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปากน้ำประแส (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจ)
24. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสตรีและครอบครัว
25. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปากน้ำประแส (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานจิตอาสา)
หน้าที่ [1] 2 3
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome