ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว ภายในปี 2562

สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรี)

โทรศัพท์
08-1488-8834

นางนันทา บุญช่วยเหลือ
(รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
08-1459-9346

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
หน่วยงานภายใน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

กิจกรรมทั้งหมด 37 กิจกรรม
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม
1. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2561
2. โครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2561
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปี 2561
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
5. โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ กินอยู่อย่างพอเพียง ประจำปี 2561
6. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2561
7. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและกฏหมายที่ควรรู้ ประจำปี 2561
8. โครงการรักษ์โรงเรียน รักษ์โลก ด้วยวิถีพอเพียง
9. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
10. โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย ประจำปี 2561
11. โครงการสร้างเครือข่ายขยายพันธุ์มะม่วงมันประแส
12. โครงการรำลึกวันก่อตั้งเทศบาล 24 เมษายน 2476  (ปี 61)
13. โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2561
14. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 61
15. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 61
16. โครงการรักษ์โลก รักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2561
17. โครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี”
18. โครงการประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำและแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2560
19. โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี 2560
20. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
21. โครงการแนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
22. โครงการรู้รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2560
23. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำปี 2560
24. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2560
25. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน้าที่ [1] 2
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome