ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-6495324


เกี่ยวกับเทศบาล
การประชุมประชาคมประจำเดือน
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
สถิติการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

กิจกรรมทั้งหมด 57 กิจกรรม
ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. โครงการการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองประแส
5. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
6. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
7. โครงการถนนสายวัฒนธรรม “ประแส  สร้างสุข”
8. โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
9. โครงการพัฒนาเพลงพื้นบ้านสู่ศิลปะการแสดงเยาวชน
10. โครงการฝึกอบรมการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน
11. โครงการฝึกทักษะอาชีพตามรอยพ่อ พอเพียงอย่างยั่งยืน
12. โครงการฝึกอบรมอาชีพตามวิถีชุมชนลุ่มน้ำประแส
13. โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน
15. โครงการสานรักสานสัมพันธ์สร้างสายใยสู่ครอบครัว
16. โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกีฬาครอบครัว ประจำปี 2562
17. โครงการอุ่นไอรัก แม่ลูกผูกพัน
18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
19. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวตำบลปากน้ำประแส
20. โครงการอบรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
21. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปากน้ำประแส (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจ)
22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสตรีและครอบครัว
23. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปากน้ำประแส (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานจิตอาสา)
24. โครงการปณิธานความดีเดินตามรอยพ่อ ประจำปี 2563
25. โครงการรวมพลังสร้างความปลอดภัย ร่วมใส่ใจอัคคีภัย ประจำปี 2563
หน้าที่ [1] 2 3
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome