ศาลกรมหลวงชุมพร อนุสรณ์วัดแหลมสน ร.๕ งานผ้าป่ากลางน้ำ ก้าวล้ำประมงไทย ตะเคียนใหญ่ร้อยปี กะปิดีชื่อดัง
วันเสาร์ที่ 19 เม.ย. 2557

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประแส
    ที่มาของคำว่าประแส
    ประวัติชุมชน
เกี่ยวกับเทศบาลฯ
    ข้อมูลทั่วไป
    คำขวัญประจำเทศบาล
    ดวงตราและสัญลักษณ์ของเทศบาลฯ
    แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
    ลักษณะที่ตั้ง - อาณาเขตติดต่อ
    เขตการปกครอง
    แผนที่แสดงอาณาเขต
    ลักษณะการใช้ที่ดิน
วิสัยทัศน์
    วิสัยทัศน์
หัวหน้าส่วนราชการ
    คณะผู้บริหารเทศบาลฯ
    เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    สภาเทศบาล
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่
บุคลากร
โครงสร้างทางการเมือง&การบริหาร
    การคลังท้องถิ่น
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โครงสร้างทางสังคม
    ประชากร
    กรรมการชุมชน
    ศาสนา
    การศึกษา
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สาธารณสุข
    ข้อมูลอาชญากรรม
โครงสร้างทางการคมนาคม
    ถนน - สะพาน
    เส้นทางคมนาคม
    แผนที่คมนาคม
    แม่น้ำ/คลอง
    การจัดการขนส่งมวลชน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
    โครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
    สาธารณูปโภคและการสื่อสาร
สถานที่สำคัญ
    วัดสมมติเทพฐาปนาราม
    วัดตะเคียนงาม
    ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
สถานที่ท่องเที่ยว
    ชายหาดแหลมสน
    ชายหาดประแส
    สะพานป่าชายเลนบ้านหัวโขด Boardwalk
    สะพานชมป่าชายเลน ชุมชน หมู่ ๗ (ทุ่งโปรงทอง)
    ตะเคียนใหญ่ ๕๐๐ ปี
    จุดชมวิวแหลมสน
    ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
    เกาะมันใน
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
    ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติการรบ
    ประมวลภาพในอดีต
    สภาพทั่วไปในปัจจุบัน
ประเพณี
    ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนรรพรรษา
    ประเพณีเทศกาลงานวันไหล
    ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
    ประเพณีงานตักบาตรเทโว
ประแสโฮมสเตย์
    บ้านพักโฮมสเตย์
    โปรแกรมนำเที่ยว
    อัตราค่าบริการพาหนะนำเที่ยว
    ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม
    จองห้องพัก
    แผนที่ท่องเที่ยว
    แผนที่ร้านอาหาร
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
    งบระมาณ
    แผนการดำเนินงาน
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รายงานผลการปฏิบัติงาน
    ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    มติคณะรัฐมนตรี
    ระเบียบ/กฏหมาย
ศูนย์บริการร่วม
    ศูนย์บริการร่วม
ติดต่อเรา
    ติดต่อเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ & แนวทางการพัฒนาเทศบาล
    ประกาศเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2551 - 2557)
    การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2556-2562)
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2562)
แผนพัฒนาสามปีฯ
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
    แผนฯ พ.ศ.2554-2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
    แผนฯ พ.ศ.2555-2557
    แผนฯ พ.ศ.2555-2557 (บัญชีโครงการ)
    plan 2555-2557
    แผนฯ พ.ศ.2556-2558 (บัญชีโครงการ)
    แผนฯ พ.ศ.2556-2558 (ประกาศ)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    เทศบัญญติฯ งปม. 2554
    เทศบัญญัติฯ งปม. 2555
แผนการดำเนินงาน
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2554
    แผนฯ ประจำปี งปม. 2555
การติดตามและประเมินผลฯ
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2549-2551
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2550-2552
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2551-2553
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2552-2554
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2553-2555 ไตรมาส1,2
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2553-2555 (ภาพรวม)
    การติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2554-2556(ภาพรวม)
    การติดตามและเมินผลแผนฯ พ.ศ.2555-2557
แผนอัตรากำลังพนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
    แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2552 - 2555
    แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี พ.ศ.2555-2557
    แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 4 ปี พ.ศ. 2556-2559
    แผนอัตราฯ เทศบาล 3 ปี พ.ศ.2555-2557 (ปรับขนาด)
การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานจัดเก็บรายได้
    กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาช
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
    หมู่ที่ 4 ชุมชนนาซา
    หมู่ที่ 7 ชุมชนแสมผู้
    หมู่ที่ 3 ชุมชนดอนมะกอกล่าง
    หมูที่ 2 ชุมชนตลาดตอนบน
    หมู่ที่ 8 ชุมชนตลาดตอนกลาง
    หมู่ที่ 1 ชุมชนตลาดตอนล่าง
    หมู่ที่ 6 ชุมชนแหลมสน
รายรับ-รายจ่ายของเทศบาล
    งบรับ-จ่ายเดือนตุลาคม
คณะผู้บริหาร
    โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
สมาชิกสภาเทศบาลฯ      

= = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =

โปรแกรมที่ 1 :
วันเดียว
เช้าไป - เย็นกลับ

 สักการะพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้าน หัวโขด เยี่ยมชมและเลือกซื้อปลากรอบ ๓ รส จากโรงงานผลิตแวะ ซื้อสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 2 :
1 วัน 1 คืน

 เข้าพักโฮมสเตย์ เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส สะพานบ้านหัวโขด ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา -หมึก ตักบาตรเช้า เลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ เลือกซื้อปลากรอบ ๓ รสจากโรงงานผลิต และสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 3 :
2 วัน 1 คืน

 เข้าพักโฮมสเตย์ เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้านหัวโขด ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา-หมึก ตักบาตรตอนเช้า เลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ ล่องเรือสู่เกาะมันใน ชมการเพาะพันธุ์เต่า ดำน้ำดูปะการัง เลือกซื้อปลากรอบ ๓ รสจากโรงงานผลิต และสินค้าชุมชนเป็นของฝาก ก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 4 : 
2 วัน 2 คืน

  เข้าพักโฮมสเตย์ 2 คืน เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้านหัวโขด เล่นน้ำทะเล คาดหอยขาว ชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายเขื่อน ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา-หมึก วางลอบปู ปั่นจักรยานรอบเมือง ตักบาตรตอนเช้า เลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ ล่องเรือชมการเพาะพันธุ์เต่า ดำน้ำดูปะการัง ทานข้าวเย็นสังสรรค์ ณ ชายหาดประแส ชมการแสดงพื้นบ้าน กิจกรรมปลูกป่าชายเลน นวดตัว-เท้าแพทย์แผนไทย เลือกซื้อปลากรอบ ๓ รส จากโรงงานและสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ

โปรแกรมที่ 5 :
3 วัน 2 คืน
(วิชาการหมู่คณะ)

 เข้าพักโฮมสเตย์ 2 คืน เดินชมป่าชายเลน ณ ทุ่งโปรงทอง ชมการเพาะขยายพันธุ์หอยนางรม ฝึกแกะหอยนางรม ชมอนุสรณ์เรือหลวงประแส และสะพานบ้านหัวโขด เล่นน้ำทะเล คาดหอยขาว ชมพระอาทิตย์ตก ณ ชายเขื่อน ล่องเรือชมหิ่งห้อย หาปู ตกปลา-หมึก วางลอบปู ปั่นจักรยานรอบเมือง ตักบาตรตอนเช้า ล่องเรือสู่เกาะมันในชมการเพาะพันธุ์เต่า ดำน้ำดูปะการัง ทานข้าวเย็นสังสรรค์ ณ หัวเรือฯรบริมหาด ชมการแสดงพื้นบ้าน ปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน ชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ นวดตัว-เท้าแพทย์แผนไทย เลือกซื้อปลากรอบ ๓รส จากโรงงาน และสินค้าชุมชนเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับ ฯลฯ

 
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง : อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ชายหาดแหลมพิมพ์ ฯลฯ
สามารถแจ้งความประสงค์ในการท่องเที่ยวแก่ผู้นำเที่ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ได้ค่ะ


บ้านพักโฮมสเตย์ | โปรแกรมนำเที่ยว | อัตราค่าบริการพาหนะนำเที่ยว | ภาพบรรยากาศ/กิจกรรม | จองห้องพัก


ขอขอบคุณ .. คุณอารียา  รอบรู้ .. ที่ให้ความอนุเคราะห์ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ค่ะเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส  ตำบลปากน้ำกระแส  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0-3866-1720-1 ต่อ 17 , โทรสาร 0-3866-1720-1 ต่อ 19
E-mail : info@prasae.com